برنامه هاي كاناىا براي جذب مهاجر براي استان ها

person


دسترسی به مشاغل ، اجتماع ، پشتیبانی و زیرساختها برای جذب و حفظ افراد تازه وارد ضروری است

ترویج مهاجرت به استانها ، شهرها و شهرهای کوچکتر در سراسر کانادا - روندی موسوم به "منطقه سازی" -  است که از دهه 1990 آغاز شده است.

قابل توجه ترین ابزار برای ارتقاء منطقه ای ، برنامه نامزدهای استانی (PNP) است که برای اولین بار در سال 1999 در Manitoba راه اندازی شد و از آن زمان توسط همه استان ها و قلمروها به جز کبک و نوناووت پذیرفته شده است.

در نتیجه این فشار برای منطقه سازی ، سه مقصد اصلی برای مهاجران کانادایی که در طول تاریخ (انتاریو ، کبک و بریتیش کلمبیا) دیده شده است سهمشان از همه تازه واردان به کانادا از 85 درصد به حدود 70 درصد کاهش یافته است.

با وجود این موفقیت ، پرداختن به چالش منطقه ای همچنان در حال پیشرفت است و امروزه جوامع در سراسر کانادا با مسئله مهم دیگری روبرو هستند - چگونگی رهایی مهاجران از بزرگترین شهر استان خود.

مشاهده شده است که در هفت استان حداقل 80 درصد از مهاجران به یک شهر می روند. تنها استثناء های نیوبرانزویک ، ساسکاچوان و آلبرتا است که هر کدام حداقل دو شهر اصلی دارند.

استانهایی مانند ساسکاچوان و مانیتوبا از میزان مهاجرت بسیار کم برخوردار بودند تا اینکه آنها از PNP استفاده کردند تا ثروت مهاجرت خود را به اطراف تغییر دهند. امروز ، آنها از برخی از بالاترین تعداد تازه وارد کانادا لذت می برند. این مثالی بود برای گفتن اینکه حوزه های قضایی کوچکتر می توانند ظرفیت موفقیت بیشتری در جذب افراد تازه وارد را ایجاد کنند.

مدل کانادایی نشان می دهد چهار مؤلفه برای جذب افراد تازه وارد وجود دارد و این فرمولی است که ساسکاچوان ، مانیتوبا و سایر حوزه های کوچکتر موفق دیگر از آن استفاده کرده اند:

شغل

اجتماع

پشتیبانی

زیرساخت

حوزه های قضایی کوچکتر باید فرصت اقتصادی داشته و افراد تازه وارد را با مشاغل مناسب مطابقت دهند. در حالی که ممکن است این جوامع بتوانند مهاجران بیشتری را به خود جلب کنند ، اگر مهاجران در مشاغلی کار کنند که با مهارت هایشان مطابقت نداشته باشد ، حفظ آنها به مراتب چالش برانگیز خواهد بود.

گروه مهاجرت اتحاد