headphone 021-91009484

icon درخواست مشاوره

برنامه سرمایه گذار کسب و کار منیتوبا ( BIS) کانادا
برنامه سرمایه گذار کسب و کار منیتوبا قبلا با نام برنامه استانی منیتوبا برای راه اندازی کسب و کار شناخته شده بود. این برنامه مهاجرتی برای جذب کارآفرینان و مالکان با تجربه کسب و کار در نظر گرفته شده است که قصد دارند در این استان کسب و کاری راه اندازی یا مزرعه ای را تاسیس کنند.  
برنامه سرمایه گذار کسب و کار به برنامه مهاجرت استانی منیتوبا این اجازه را می دهد که کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کار واجد شرایط را که قصد و توانایی خرید کسب و کار یا مشارکت در یک کسب و کار موجود را دارند، کاندید و استخدام نماید.  
این برنامه مهاجرتی از دو زیر گروه تشکیل شده است:
- کارآفرینی
- سرمایه گذار در بخش کشاورزی
 
گزینه های مهاجرت از طریق کسب و کار به منیتوبا
 
برنامه کارآفرینی که همان برنامه کسب و کار منیتوبا است، برای متقاضیانی در نظر گرفته شده است که بدنبال راه اندازی کسب و کاری در این استان هستند.  برنامه سرمایه گذار در بخش کشاورزی جایگزین طرح قبلی استخدام استراتژیک مزرعه شده است.
عملکرد هر دو برنامه سرمایه گذاری در کسب و کار منیتوبا بر اساس سیستم ابراز علاقه (EOI) است. متقاضیان آینده نگر قبل از اینکه برای این برنامه اقدام کنند هدف خود را از درخواست ارائه می دهند. برای هر دو برنامه، EOI بعد از انجام سفر تحقیقاتی در این استان ارائه می شود.